1 – SIWZ 11

2 – OFERTA zał nr 1

3 – umowa – wzór – zał. nr 2

4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.5

7 – oświadczenie dot. posiadania odpowiednich dokumentów – zał.nr.6 – poprawa

Ogłoszenie o zamówieniu 11

zmiana terminu 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

zestawienie z otwarcia 11

WYNIKI 11