1. Leczenie uzdrowiskowe może mieć formę:

– leczenia szpitalnego uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy)
– sanatoryjnego uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy),
– rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym (turnus 28-dniowy),
– rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym (turnus 28-dniowy) oraz
– leczenia ambulatoryjnego w przychodni uzdrowiskowej.

2. Leczenie szpitalne uzdrowiskowe oraz rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym jest całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy. Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego.

3. W sanatorium uzdrowiskowym oraz w ramach rehabilitacji sanatoryjnej kuracjusz wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Sanatorium Uzdrowiskowym.
Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od standardu pokoju.

Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu
(Dz.U. z 17.03.2021 r. poz. 480 – Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. )

2021 NOWE CENY – DOPŁATA DO ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

 

* Przez pokój w studio należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój

4. Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym oraz rehabilitacja sanatoryjna odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

5. Zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pacjenci przebywających w ramach leczenia uzdrowiskowego stacjonarnego w miejscowościach uzdrowiskowych zobowiązuje się do ponoszenia opłaty uzdrowiskowej. Wysokość stawki reguluje każdorazowo Uchwała Rady Miejskiej (rok.

6. W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty zabiegów i badań lekarskich. Jeżeli Pacjent chce czas rehabilitacji spędzić w sanatorium we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

7. Wypożyczenie telewizora jest usługą płatną, według cennika, obowiązującego w Uzdrowisku.

8. Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

9. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający kontrakt z oddziałem NFZ lub zatrudniony w placówce posiadającej kontrakt oddziałem NFZ.

10. Druki skierowań na leczenie uzdrowiskowe posiadają lekarze i placówki zdrowia. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe winien wysłać do oddziału NFZ lekarz.

11. O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia, jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia.

12. Wyjeżdżając do uzdrowiska należy zabrać:
– skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ,
– dowód osobisty,
– dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,
– określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną,
– pieniądze w ilości wystarczającej do częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz opłacenia opłaty uzdrowiskowej (jeśli dotyczy) i innych   usług płatnych,
– strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe, leki przyjmowane w chorobach przewlekłych w ilości wystarczającej na czas pobytu.

13. Koszty podróży do i z uzdrowiska ponosi pacjent samodzielnie.

14. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez oddział NFZ, pacjent winien niezwłocznie odesłać do oddziału NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, wystawione przez lekarza.

15. Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego, pomimo posiadania potwierdzonego przez oddział NFZ skierowania, jeżeli przed wyjazdem wystąpi nowe schorzenie, stanowiące przeciwwskazanie do jego odbycia lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest pilna porada u lekarza, który wystawił skierowanie.

16. Informujemy o konieczności zakupu prześcieradła do zabiegów fizjoterapeutycznych, minimum jeden raz na turnus cena zakupu to 5,00 zł / szt.

17. Osobodzień pobytu w Sanatorium czy Szpitalu Uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia skierowania, a kończy do godz. 12.00 ostatniego dnia skierowania.

18. Zgoda na skrócenie turnusu udzielana jest wyłącznie w przypadku choroby, uniemożliwiającej dalsze leczenie, lub w sytuacjach losowych (ciężka nagła choroba lub śmierć bliskiej osoby).

19. W przypadku skrótu pobytu w Sanatorium/ Szpitalu Uzdrowiskowym z powodów innych niż ww. świadczeniobiorca (kuracjusz) ponosi odpłatność za niewykorzystany dzień leczenia uzdrowiskowego  w Sanatorium/ Szpitalu Uzdrowiskowym w wysokości 110 zł brutto (dorośli)  i 110 zł brutto (dzieci).

20. Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc. Miejsca przydzielane są przez recepcję po przyjeździe do wyznaczonego obiektu*.

21. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, jeśli istnieje taka możliwość w danym obiekcie. Oddział NFZ nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonkom. Kwestie zakwaterowania zainteresowany uzgadnia bezpośrednio z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego jest kierowany.

22. Pokoje jednoosobowe przydzielane są na podstawie decyzji lekarskiej wyłącznie ze względów zdrowotnych (np. stomia, stany pooperacyjne itp.).

23. Uzdrowisko nie zapewnia ręczników. Pokoje nie są wyposażone w porcelanę ani sztućce.

24. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe i przy przedłużeniu pobytu pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Uzdrowisku.

25. Dopuszcza się kwaterowanie w obiektach Spółki, w ramach wolnych miejsc, osób przyjeżdżających ze skierowaniami z NFZ i ZUS o co najwyżej jeden nocleg wcześniej (przyjazd od godziny 17.00) niż jest wyznaczone na skierowaniu z NFZ, ZUS.

26. Opłaty związane z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków nie są obowiązkowe, a decyzję w tym zakresie podejmuje świadczeniobiorca.

27. Na terenie obiektów Uzdrowiska dostępne są płatne miejsca postojowe, ich ilość jest ograniczona. O szczegóły prosimy pytać w Recepcji Centralnej nr tel. 74 84 93 130 lub 135 lub w Dziale Marketingu nr tel. 74 84 93 156

Informacje przygotowane na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2019 r. poz. 168). 

* Wcześniejsze przyjazdy do sanatorium, spóźnienia oraz wcześniejsze wyjazdy z sanatorium nie są regulowane przepisami oraz umową zawartą przez NFZ ze świadczeniodawcą. Fundusz płaci jedynie za osobodni faktycznie zrealizowane przez świadczeniobiorcę. Wysokość opłaty pobieranej za tzw. pustostany jest ustalana indywidualnie przez każdego świadczeniodawcę i NFZ nie zajmuje stanowiska w tym zakresie.

Źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-uzdrowiskowe/