Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
są formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu?
Wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem że:

– została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje w roku,
w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
– turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków i organizatorów prowadzonego przez wojewodę,
– nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
– złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego,
   informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu,
wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Z dofinansowania można skorzystać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

CENNIK TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NA 2020 ROK W SZCZAWNIE – ZDROJU – Zobacz cennik turnusów z dofinansowaniem PFRON / PCPR

W porozumieniu z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi realizujemy turnusy rehabilitacyjne.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów Nr OR/02/0001/18 oraz wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych:

OD/02/0011/18 – MIESZKO- SZCZAWNO – ZDRÓJ

OD/02/0009/18 – DOM ZDROJOWY – SZCZAWNO- ZDRÓJ

OD/02/0013/18 – DOM ZDROJOWY – JEDLINA- ZDRÓJ

OD/02/0012/18 – TERESA – JEDLINA- ZDRÓJ

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy