1 – SIWZ

2 – OFERTA zał nr 1

2 Zał. nr 1a – formularz cenowy – zadanie 1

2 Zał. nr 1b – formularz cenowy – zadanie 2

3 zał nr 2 – Wzór umowy 2020

4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.5

Ogłoszenie o zamówieniu 9

zmiana terminu 1

odpowiedzi i termin 2

zmiana terminu i adresu 3

UNIEWAŻNIENIE 9