1 -6- SIWZ

2 – wzór oferty załącznik 1

3- załącznik 2 – asortymentowo-cenowy zad.1 i 2

4 – wzór umowy zał. nr 3

5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.6

8 – oświadczenie dot. ŚRODKÓW TRANSPORTU – zał.nr.7

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

poprawa SIWZ i zmiana terminu 1

UNIEWAŻNIENIE 6