1 -33- SIWZ

2 – wzór oferty załącznik 1

3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

4 – wzór umowy zał. nr 3

5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.6

8 – oświadczenie dot. ŚRODKÓW TRANSPORTU – zał.nr.7

Ogłoszenie o zamówieniu 33

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

zestawienie z otwarcia 33

Unieważnienie 33