1 -30 SIWZ

2 – wzór oferty załącznik 1

3 – zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

4 – wzór umowy zał. nr 3

5-zał.nr4 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

6-zał.nr 5 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

7 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.6

8 – oświadczenie dot. ŚRODKÓW TRANSPORTU – zał.nr.7

Ogłoszenie o zamówieniu 30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – RODO i zmiana terminu skład. i otw. ofert. na 12.12.2019

Zmiana terminu 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

zestawienie z otwarcia 30

unieważnienie 30