1 – 2 -SIWZ pranie 2020

2 Zał. nr 1 – formularz ofertowy – pranie 2020

3 Projekt Umowy – załącznik nr 2

4-zał.nr 3 (oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia)

5-zał.nr 4 (oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu)

6 – oświadczenie dot. grup kapitałowych – zał.nr.5

Ogłoszenie o zamówieniu 2

odpowiedzi i zmiana terminu str.1

odpowiedzi i zmiana terminu str.2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

zestawienie z otwarcia 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2