1 SIWZ – platforma

2 Załącznik nr 1 do siwz – wzór oferty

3 Załącznik nr 2 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4 Załącznik 3 do siwz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5 Załącznik 4 do SIWZ – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

6 Załącznik nr 5 do siwz – wykaz osób

7 Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

8 Załącznik nr 7 do siwz – zobowiązanie do oddania zasobów

9 załącznik 8 – opis przedm. zam, przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu 19

poprawa i zmiana terminu 1

zestawienie z otwarcia 19

UNIEWAŻNIENIE 19