1 SIWZ elewacja i izolacja Dąbrówka

Załącznik nr 1 do siwz – wzór oferty

Załącznik nr 2 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2a do siwz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do SIWZ – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do siwz – wykaz robót

Załącznik nr 5 do siwz – wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 7 do siwz – zobowiązanie do oddania zasobów

załącznik 8 – opis przedm. zam, przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu 14

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Odpowiedzi i zmiana terminu 2

głoszenie o zmianie 2

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3

Ogłoszenie o zmianie 4

zestawienie z otwarcia 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14