Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. 

Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój

NIP 886-000-03-40, Regon 000288308, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy KRS nr 000110745, kapitał zakładowy i wpłacony 35 975 000 zł

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności budynku (dawniej Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Zuch”) wraz   z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 478/2   o powierzchni 7 517 m2 przy ul. Sienkiewicza 10 w Szczawnie-Zdroju, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010817/2.

Nieruchomość położona jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Działka gruntu nr 478/2 o powierzchni  7 517 m2 zabudowana jest budynkiem byłego Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Zuch” o powierzchni użytkowej 1 037 m2 w sąsiedztwie obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, budynków mieszkalnych i pensjonatu. Działka częściowo ogrodzona, posiada uzbrojenie w podstawowe media, dogodny dojazd i dojście.

Budynek został wybudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1914 r., wolnostojący, wpisany  14.12.2001 r. do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem 72/A/01.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLV/2/18 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 5 lutego 2018 r. ustalono przeznaczenie i zagospodarowanie: zakłady lecznictwa uzdrowiskowego    i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dopuszcza się inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu i obsłudze pacjenta lub turysty w zakresie nieutrudniającym funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego (pensjonaty, restauracje, kawiarnie).

Wysokość procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 0,3% wartości gruntu ustalonego na podstawie wyceny zleconej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i wnoszona jest do 31 marca każdego roku.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art.43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 600 000,- zł

(słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)

Cena obejmuje wartość sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu 496 000,-zł i budynku 1 104 000,-zł

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 80 000,-zł

Przetarg/otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.05.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy  ul.Sienkiewicza 5 w Szczawnie-Zdroju

Prowadzący przetarg: Spółka.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty w języku polskim, w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A., ul. Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój, a także oznaczonej: OFERTA PRZETARGOWA – SPRZEDAŻ OBIEKTU ZUCH.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowaną cenę i sposób zapłaty,
  5. kopia dowodu wniesienia wadium.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną do tego osobę.

Wszystkie oferty otrzymane przez Spółkę po terminie podanym w informacji przetargowej będą zwrócone oferentom bez otwierania.

  • wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości w terminie do 3 dni przed terminem składania ofert przelewem na konto ING Bank Śląski S.A. nr 83 1050 1908 1000 0022 4367 3353. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

 

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu) na podane konta bankowe.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony przez Spółkę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży (podpisania aktu notarialnego) najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej we skazanym miejscu i terminie lub braku wpłaty ceny sprzedaży do dnia zawarcia umowy Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółki.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca nieruchomości.

Cudzoziemcy, w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości  w przypadkach, gdy zgoda jest wymagana.

 

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Główny Specjalista ds. Inwestycji i Administracji, pokój nr 16   w siedzibie Spółki tel. 74 8493137 w godzinach 8:00-15:00, e-mail: dwojciechowska@szczawno-jedlina.pl  Nieruchomość można oglądać do dnia 13.05.2019 r. w dni powszednie po telefonicznym uzgodnieniu.